תנאי שימוש

שלום וברוכים הבאים לאתר easy2success (להלן: "האתר"). הנהלת האתר (להלן: "ההנהלה") מאשרת גישה אל האתר המצוי בשליטתה וגם לשירותים הכפופים לו (להלן: "נגזרותיו"), הזמינים משם המתחם  הנהלת האתר מאפרשת גם גישה לדפי הנחיתה הפעילים שלה (e2s.co.il; vip.easy2success.co.il; thejoker.co.il; eme.co.il) ולדפי נחיתה נוספים שייתכן ויופעלו בעתיד ולאתר הקורסים שלה (https://vip.easy2success.co.il) – הכול בכפיפות לתנאי השימוש שלהלן (להלן :"החוזה", "ההסכם") המפורטים דכאן. מקום שלא צוין אחרת במפורש, משמעו של ה"שימוש באתר" הוא גם שימוש בנגזרותיו.
בעצם השימוש באתר, אתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים בתקנון זה, אינך מורשה לגשת לאתר, לנצל אותו ו/או להשתמש בו. מומלץ לקרוא תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימוש באתר.

הקדמה

 1. הכותרות בתנאי שימוש אלה ישמשו לנוחיות בלבד ואינן בעלות משקל משפטי.
 2. בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון "אתה", "משתמש", "משתמש רשום", "משתמש שאינו רשום", "גולש", "גולש באתר", או כל מונח אחר שמתאר את מי שמבצע פעולות דרך האתר, והכל בהתאם להקשר, הכוונה היא אליך, מי שעושה שימוש באתר בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוהה, בין אם ביצע המשתמש הרשמה לשירותי האתר ובין אם לאו; ויכונה להלן: "משתמש".
 3. המונחים "ההנהלה", "האתר", "אנחנו" וכיוצא בזאת, מתייחסים אל ההנהלה ו/או מי מטעמה. המונחים "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים במקביל אל ההנהלה ואל המשתמשים יחדיו, או רק אחד מהם, בהתאמה.
 4. משמעו של "האתר" – כולל ידיעון מידע וכל דואר אחר שנשלח מטעמו, לרבות אפליקציה סלולרית, ככל שתקום בעתיד.
 5. ההגדרות המפורטות בחוזה זה, יחולו בתנאי שימוש אלה, במדיניות הפרטיות של ההנהלה ובכל מסמך אחר שתוציא ההנהלה. אלא אם נכתב אחרת במפורש, גוברים סעיפי תקנון זה על כל סעיף בהנחיה או בתקנון אחרים הקשורים להנהלת האתר לעניין השירותים המנויים בתקנון זה. כל שימוש במונחי תקנון זה, בצורת יחיד, רבים, זכר, נקבה וכיוצא בזאת, ניתנים לשינוי ויש לפרשם בהתאם להקשר.
 6. המונחים "מידע" ו\או "תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual)או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלה יכונו להלן: "תוכן".
 7. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בדפי הנחיתה שלו ו/או באתר הקורסים שלה, בכל עת, מכל סיבה, בלי הודעה מראש ומבלי כל אחריות מצידה. המדובר על שינויים כגון (אך לא רק) עריכה, הוספה, החסרה, עדכון של האתר ו/או דפי הנחיתה שלו ו/או של אתר הקורסים, של תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ושל שאר מסמכי ההנהלה הקשורים באתר easy2success.
 8. ההנהלה ממליצה לך לעבור על תנאי שימוש אלה מעת לעת על מנת להתעדכן בנוסח העדכני ביותר של החוזה אליו הנך מחויב.
 9. בעצם השימוש באתר, אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר ונגזרותיו המפורטים להלן, אתה מאשר את קיומו של תקנון מדיניות הפרטיות שעליך לקרוא ושאתה מסכים להשתמש באתר ונגזרותיו בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת לאתר, לנצל אותו או להשתמש בו.
 10. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ונגזרותיו ובתכנים הכלולים בהם באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר הקיים כיום (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) ו/או שיתקיים בעתיד. תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 11. לתשומת לבך, ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בעמוד הבית של האתר.
 12. תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר ההנהלה, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים, מקום שנכתב בהם כך במפורש. אם לא נכתב כך במפורש, גוברות הוראות תקנון זה, כאמור בסעיף 1.5.
 13. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנשים.
 14. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי ההנהלה בכתובת דוא"ל: info@easy2success.co.il

מטרת האתר

 1. מתן ייעוץ והדרכות פיננסיים למשתמשי האתר.
 2. אימון אישי עסקי למשתמשי האתר. העצמתם האישית.
 3. קיום סדנאות וכנסים בתחום השיווק המקוון למען משתמשי האתר. הדרכת משתמשי האתר על משפכים שיווקיים שמנהלי האתר יצרו עבורם.
 4. לשפר באופן כללי את ההבנה הפיננסית של משתמשי האתר ולמכסם את יכולתם להניב רווחים מהשיווק המקוון.
 5. לצמצם את תלותם הכלכלית של משתמשי האתר באמצעות התייעלות מקצועית.

אחריות

 1. ההנהלה אינה יכולה לנטר, ואינה מנטרת באופן פעיל, את התוכן שהנך מעלה לאתר (כגון תגובות והודעות).
 2. יחד עם זאת, ההנהלה רשאית לעיין בתוכן אותו הינך מעלה לאתר ולהסיר כל תוכן ללא התראה מוקדמת. פעולות לפי סעיף זה, לא ייצרו שום התחייבות כלפי ההנהלה לעיין או להסיר תכנים מהאתר.
 3. ההנהלה תעשה מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באתר, ולמרות האמור לעיל, ההנהלה אינה אחראית כי האתר יפעל ללא כל תקלה ו/או לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים.
 4. ההנהלה לא תישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי להגביל, הפרעות בשירות, אף אם ההנהלה ו/או נציגיה ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.
 5. האתר מהווה פלטפורמה למצג נתונים ומידע בנוגע לנתונים של כל משתמש רשום באתר. באחריות המשתמש לשמור על פרטיו האישיים. ההנהלה לא תישא באחריות על פי כל דין לנזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, משימוש בפרטים אישיים של המשתמש אשר ייעשה על ידי כל גורם. לפרטים נוספים לגבי מדיניות הפרטיות של האתר, אנו ממליצים למשתמש לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור מתוך עמוד הבית של האתר.
 6. בעצם השימוש באתר, המשתמש פוטר את ההנהלה מכל אחריות, לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.
 7. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כפי-שהם ("AS-IS").
 8. בשום מקרה, ההנהלה ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, אובדן של נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.
 9. השירותים המסופקים על ידי האתר הם בבחינת תבנית (template) שבמסגרתה משובץ התוכן שמעלה ההנהלה לאתר. אי-שביעות רצון המשתמש מהמוצר ו/או השירות כפי שמסופקים על ידי ההנהלה ו/או האתר לא יקימו להנהלה כל אחריות מכל סוג שהוא.
 10. ההנהלה מהווה פלטפורמה בלבד לתוכן משתמשים. מבלי לגרוע מכלליות הסעיפים לעיל ולהלן, ההנהלה לא תישא באחראית על פי כל דין להתקשרות מכל סוג שהוא ובכל מסגרת שהיא בין משתמשי האתר. התקשרות כאמור תהא באחריותם הבלעדית של המתקשרים.
 11. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי הנהלה, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות בין המשתמש להנהלה ו/או לאתר.
 12. בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין ההנהלה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי:
  1. המידע והתוכן המצוי באתר;
  2. לגבי התוכן, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר;
  3. לגבי כל מוצר, שירות, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;
  4. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר;
  5. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

תוכן באתר

 1. האתר מהווה פלטפורמה המאפשרת לספק המלצות, בלוגים, קורסים, הדרכות ותכנים נוספים כלליים בנושאי שיווק מקוון והתנהלות פיננסית וכן מאפשרת להגיב על המלצות ותכנים שהועלו על ידי מערכת האתר ו/או על ידי ממליצים (ראו להלן) וגולשים.
 2. ההמלצות שמועלות לאתר על ידי מתעניינים, אנשי שיווק ו/או אנשים אשר השתתפו בהדרכות וקורסים שלנו בעבר (להלן: "הממליצים") מועלות לפי מיטב שיפוטם ושיקול דעתם. ההנהלה לא אחראית על מספרן ותכיפות העלאתן של המלצות אלה וגם לא על טיבן ואיכותן המקצועית. מבלי לגרוע מהאמור דכאן, ההנהלה רשאית להסיר מהאתר המלצות של ממליצים לפי שיקול דעתה הבלעדית, וללא הודעה מוקדמת לממליצים ו/או לגולשים ולחברים שרשומים באתר.
 3. אתה מתחייב שלא להעלות שום תוכן לאתר, אשר יש בו כדי לפגוע, בכל צורה שהיא, בכל אדם אחר ולא לבצע כל מעשה אשר עשוי להוות פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים או כל קניין רוחני אחר, פרסום דברי לשון הרע ועוד.
 4. ההנהלה רשאית להסיר כל תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, בין באמצעות הפרה של זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגיעה בביטחון המדינה וכל תוכן אחר שההנהלה תמצא לנכון להסיר או לחסום על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. ההנהלה רשאית להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמש הפר איזה מתנאי השימוש אלה, העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, הפר זכויות קניין רוחני, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגיעה בביטחון המדינה וכיו"ב.
 6. אתה מודע לכך שבמהלך השימוש באתר ייתכן ותיחשף לתכנים ממקורות שונים, שההנהלה אינה אחראית להם בשום צורה.
 7. אין לראות בשום מידע ו/או תוכן ו/או המלצה ו/או הדרכה באתר כהתחייבות ו/או אבטחה של ההנהלה למימושם של הרעיונות העומדים בבסיס המלצות ו/או הדרכות אלו בפועל. האחריות לפעולה כלשהי על פי ההמלצות או ההדרכות הללו תהא על המשתמש בלבד, וההנהלה לא תישא באחריות כלשהי בגינן, כאמור.
 8. ההנהלה שומרת את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות אל האתר כל מידע, תוכן והודעה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של ההנהלה פוגע או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.
 9. ההנהלה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ע"י המשתמשים או הממליצים. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.
 10. הינך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם כל תוכן, מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות סרטונים, סרטים, הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:
  1. עלולים להפר זכויות קניין רוחני של הנהלת האתר או של כל אדם אחר, לרבות, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת;
  2. עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר שלא בהתאם ליכולות האתר;
  3. אסורים לפרסום או לשימוש, והם בגדר לשון הרע, גזענות, איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, ביטוי וולגרי אחר, תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
  4. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי חוק או עלולים לעורר אחריות משפטית, תכנים שיש בפרסומם עבירה פלילית או אזרחית, תכנים הפוגעים בפרטיות, תכנים מזיקים, תכנים שפוגעים ברגשות הציבור;
  5. הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam), הודעות שרשרת, הודעות אחידות, העלאה של קוד תוכנה לאתר, העברת מכתבי שרשרת או דואר זבל, מכל סוג, פרטי או מסחרי;
  6. כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעילות תקינה של האתר או של מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;
  7. כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
  8. כוללים תוכן העלול להטעות משתמש לרבות כל פרט אישי שלך או של כל משתמש אחר באתר שאיננו נכון ומדויק;
  9. כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  10. כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
  11. כל תוכן שההנהלה תמצא לנכון להסיר.
 11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכניסתך לאתר אתה מתחייב במפורש שלא:
  1. לעשות כל שימוש בתוכן מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי להגביל בתמונות, בסרטונים ובקטעי אודיו, שאין לך את הזכות ו/או הרשות לעשות בו שימוש.
  2. להטריד, לאיים, "לעקוב", לפגוע, להעליב, ולהפר כל זכות משפטית שעומדת לאדם או לגוף אחר.
  3. להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן בעל אופי שאינו הגון, ראוי,פורנוגראפי, משמיץ או שאינו חוקי.
  4. להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן שמטרתו היא מסחרית, שמטרתו פרסום, שידול לרכישה, מתן שירותים, תרומות או שמטרתו להוליך שולל משתמש, לרבות להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן מסחרי ללא קבלת היתר מפורש, בכתב ומראש מההנהלה.
  5. להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף כל חומר שעלול להוות עבירה פלילית, עלול ליצור עילה אזרחית, שמפר דין ישראלי או דין של מדינה אחרת.
  6. לאסוף, "לקצור" מידע לגבי משתמשים אחרים, לרבות, ולא רק, איסוף כתובות דואר אלקטרוני, מידע אישי, תמונות או חומרים אחרים ברשתות חברתיות של משתמשים אחרים.
  7. להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן שיש בו כדי לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל ו/או שיש בו כדי להפר סוד צבאי ו/או צנזורה צבאית.
  8. להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין
  9. להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
   להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  10. לבצע שינויים באתר או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת היתר או רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.
 12. ההנהלה אינה מתחייבת לשמור מידע שהועלה לאתר ו/או שמידע שפורסם יוסיף להתפרסם באתר. למרות האמור לעיל, ההנהלה תעשה מאמצים סבירים להבטיח שתוכן שהועלה לאתר יהיה נגיש וזמין למשתמשים.
 13. ההנהלה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה, בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
  ההנהלה ממליצה למשתמשים לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור לפרסום והעלאה של תכנים לאתר. ההנהלה ממליצה לנהוג במשנה זהירות ביחס למידע "מקצועי" הניתן על ידי משתמשים המגדירים עצמם או מוגדרים על ידי אחרים כמומחים. ההנהלה מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, ההנהלה אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות הנובעות מהשימוש בהם וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

רציפות, זמינות ואמינות השירות

 1. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.
 2. ההנהלה רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.
 3. ההנהלה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי ההנהלה, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל ההנהלה או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. ההנהלה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 4. חרף מקצועיות מנהלי האתר והתכנים המתפרסמים באתר, אין ההנהלה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע שבאתר. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך להנהלה, כדי שזו תוכל לתקנו. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תלונה או כיוצ"ב בגין אי-דיוק באיזה מן התכנים המופיעים באתר או בנגזרותיו.

השימוש באתר

 1. המשתמשים באתר יכולים לצפות ולהאזין לתכנים שמוצגים בבלוג האתר ללא הרשמה.
 2. משתמשים המעוניינים להיות פעילים יותר בתכנים ו/או קורסים ספציפיים לצורך, בין היתר (אך לא רק), כתיבת תוכן כלשהו באתר, נדרשים להירשם לקורס או לתוכן הספציפי כאמור.
 3. לצורך צפייה בתכנים מסוימים באתר נדרש, כאמור, רישום. קיימים באתר תכנים שהצפייה בהם כרוכה בין היתר גם בתשלום.
 4. באתר קיימים תכנים אשר לצורך צפייתם נדרש תשלום, אך עבור חלק מן התכנים הללו לא יידרש רישום. חרף האמור, ייתכן כי היעדר רישום לאתר יגרע מן היכולת של המשתמש לקבל קישורים לתכנים אשר עשויים להיות חשובים עבורו.
 5. למשתמש עומדת האפשרות לבצע רישום בתשלום לקורסים בנושאים ספציפיים באתר. לאחר רישום זה כל אותם התכנים בקורס הספציפי יהיו נגישים למשתמש וצפייתם לא תהא כרוכה בעלות נוספת.
 6. לעניין הקורסים הספציפיים, יצויין, כי הרישום מתבצע עבור כל קורס בנפרד. דהיינו, רישום לשני קורסים בעלי תוכן בנושאים שונים, יתבצע עבור כל קורס בנפרד.
 7. קיים באתר מועדון חברים אשר מרוכזים בו כל הקורסים המוצעים על ידי המפעיל.
 8. ההרשמה לאתר תתבצע באמצעות מתן פרטי המשתמש למפעילי האתר. פרטים אלו לא יימסרו על ידי מפעיל האתר לצדדים שלישיים.
 9. ההנהלה תשמור את נתוני הנרשמים לאתר כל עוד המשתמש לא הסיר עצמו מהאתר.
 10. השימוש באתר אינו מוגבל ופתוח לכל הגילאים, אולם במידה והשימוש שאתה עושה באתר ו/או שירותים כלשהם שאתה מקבל במסגרת השימוש באתר, בין אם שירותים אלו כרוכים בתשלום ובין אם לאו, מותרים על-פי דין למשתמשים בוגרים בלבד, הינך מצהיר כי: (א) הינך בן 18 שנה לפחות; (ב) אתה כשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השונים, לרבות ביצוע תשלומים באמצעי תשלום הרשומים על שמך בלבד; ו-(ג) יש לך תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.‎
 11. במידה ואינך עומד בדרישות הסעיף לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותי האתר שהינם בתשלום.
 12. עם תחילת השימוש אתה מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ההנהלה בגין השימוש, מגבלותיו ו/או השלכותיו עליך.
 13. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 14. השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.
 15. על ידי השימוש באתר, אתה מאשר לאתר לשמור אי אילו תכנים שהנך מעלה לאתר בשרתי האתר, לזמן בלתי מוגבל.
 16. התשדורות והמידע אל האתר וממנה אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.
 17. אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין ההנהלה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

קישורים חיצוניים

 1. האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.
 2. אם לא נאמר אחרת על ידי ההנהלה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי ההנהלה, לגבי אותם מקורות אחרים, שאינם נמנים עם נגזרותיו של האתר.
 3. אין ההנהלה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר ההנהלה אינה מתחייבת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וההנהלה לא תישא בכל אחריות בקשר אליו.
 4. התכנים הזמינים מהקישורים החיצוניים נמצאים באחריות בעל האתר שאליו מוביל הקישור. ההנהלה אינה אחראית לתכנים אלו, לנתונים שלהם או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 5. ההנהלה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות שימוש בקישורים הקיימים באתר. ההנהלה נושאת בנטל האחריות בגין נגזרות האתר שלה גרידא – דפי הנחיתה ואתר הקורסים, כאמור במבוא לתקנון זה. זאת ועוד, ההנהלה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

שימוש לרעה באתר

 1. ההנהלה שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בו.
 2. ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, אנו נגביל פעולה של משתמש ו/או נשהה פעולה של משתמש ו/או נסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או נמנע גישה ממשתמש וננקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותם של צדדים שלישיים.
 3. אנא דווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות.

שימוש בינלאומי באתר

 1. לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

פרטיות

 1. ההנהלה נוקטת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, ההנהלה אינה יכולה להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.
 2. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.
 3. אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. חרף האמור, מובהר לך כי אתה מתיר להנהלה לעשות כל שימוש בכל תוכן שהועלה על ידך או על ידי מי מטעמך לאתרי רשתות חברתיות, כגון Facebook, Twitter ולכל רשת חברתית או פלטפורמה חברתית אחרת אשר קיימת כיום, אשר קשור במישרין או בעקיפין להנהלת האתר, האתר עצמו, לטיב שירותיו או תכניו.
 4. עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא ההנהלה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ובדואר, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאתר בדוא"ל: info@easy2success.co.il.
 5. בעצם השימוש באתר אתה פוטר את ההנהלה מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.
 6. מדיניות פרטיות – ניתן לעיין במדיניות פרטיות המלאה של האתר בקישור כאן.

קניין רוחני

 1. האתר עצמו וכל הדפים המצויים בו הם רכושה של ההנהלה. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של ההנהלה.
 2. כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמו, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, שמה של ההנהלה, סימניה המסחריים הרשומים והבלתי רשומים הינם קניינה הבלעדי של ההנהלה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור.
 3. האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שההנהלה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.
 4. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של ההנהלה בכתב ומראש.
 5. ככל שאתה מגיב לתוכן באתר ו/או כותב תוכן כשלהו לאתר, אתה מתחייב בפני ההנהלה כי אתה הוא הבעלים החוקי של התוכן, או שברשותך היתר לשימוש כאמור מהבעלים החוקי. אתה מתחייב כי השימוש בפועל שאתה עושה בתוכן שאתה מעלה לאתר עולה בקנה אחד עם אישור השימוש בתוכן שניתן לך.
 6. כאשר אתה מעלה תוכן לאתר אתה פוטר את ההנהלה מכל אחראיות בגין הפרה של פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחר, סוד מסחרי וכל טענה להפרה אחרת בהקשר לתוכן.
 7. אתה מתחייב שלא להעלות לאתר תוכן שמוגן בזכויות יוצרים, בסוד מסחרי, שחשוף לתביעה מצד שלישי, לרבות הפרת פרטיות של גורם אחר או הפרת כל זכות שעומדת לצד שלישי.
 8. אם אתה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן שמצוי באתר, ואתה מאמין כי זכויותך הופרו על ידי משתמש אחר, אנא שלח מייל להנהלה לכתובת info@easy2success.co.il ואשר מכיל את הפרטים הבאים: שם, שם משתמש, כתובת דוא"ל ומספר טלפון.
 9. במסירת פרטי התוכן שלטענתך מפר את זכויותיך יש לפרט את הזכויות שהופרו לכאורה (זכויות יוצרים, חדירה לפרטיות וכן הלאה). כמו כן, יש לצרף קישור אלקטרוני אל התוכן המפר לכאורה:
  1. מסירת פרטי התוכן שבבעלותך ואשר לטענתך זכויותך בו הופרו (יש לצרף קישור אל התוכן שבבעלותך).
  2. פרטי יצירת הקשר עמך (לרבות כתובת שם, שם משתמש, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכדומה).
  3. הצהרה שאומרת כי אתה מאמין בתם לב שהשימוש שנעשה מפר את זכויותך ושהשימוש נעשה שלא במסגרת היתר.
  4. הצהרה שבה אתה מתחייב שהתוכן שמסרת הינו מדוייק ואמין. כמו כן, עליך לפרט האם אתה הינו הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן המופר או שקיים ברשותך היתר לשימוש בחומר המופר מהבעלים שלו.
  5. חתימתך (פיזית או אלקטרונית).
 10. ההנהלה תעשה כל שביכולתה להסיר את התוכן המפר, לכאורה, תוך 72 שעות ממועד שליחת ההודעה הנ"ל, באם תמצא לנכון לעשות כן.
 11. ההנהלה תעשה כל שביכולתה על מנת ליצור קשר עם המפר, לכאורה, ולברר את עמדתו טרם נקיטה בצעדים.
 12. לפני שאתה מנסח להנהלה הודעה בדבר הימצאות של תוכן אשר מפר לכאורה את זכויותך, אנו ממליצים לך להיוועץ בעו"ד אשר יוכל להסביר לך את זכויותך במקרה הנדון.
 13. יודגש, הדרישות המוצגות לעיל משקפות את מדיניות ההנהלה, זכויותיה וחובותיה ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי.

פרסומת

 1. האתר עשוי להכיל מודעות, פרסומות ומידע שיווקי (להלן: "המודעות") המקדמים את שירותי ההנהלה או את שירותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים את שירותיהם דרך האתר (להלן: "המפרסמים").
 2. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות, תחול על המפרסמים בלבד. להנהלה אין כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומים אלו באתר או למהימנותם. ההנהלה בודקת את התוכן הנ"ל, אך אין באפשרותה להתחייב לאמיתות וכדאיות מוחלטת של מודעות אלו המתפרסמות באתר.
 3. יודגש, כי המודעות המפרסמים אינן מהוות כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה במודעות וכל התקשרות בינך לבין המפרסמים בעקבות פרסום המודעות, תיעשה בינך לבין המפרסמים בלבד.
 4. ההנהלה אינה צד להתקשרות ביניכם ולא יכולה לשאת בכל אחריות בגינה.
 5. האחריות על תוכן המודעות, כמו גם על התוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על מודעות אלו באתר, הינה על המשתמש בלבד. אין בקיומן של פרסומות באתר ההנהלה כדי להוות עידוד ו/או המלצה למשתמש על ידי ההנהלה להעזר בשירותי המפרסמים.

ביטול עסקה והחזרת מוצר

על פי דין, כל הרוכש מוצר בעסקה מרחוק, כגון: דרך אתר אינטרנט, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). אנו ממליצים לעיין בהוראות חוק הגנת הצרכן טרם ביצוע הרכישה.
כללי הביטול מפורטים באופן מלא בחוק הגנת הצרכן והם אלו המחייבים.

סקרים ושאלונים

 1. ההנהלה רשאית לכלול באתר שאלונים וסקרים לרבות (אך לא רק) בעניינים כגון חווית המשתמש, נוחות השימוש באתר, שביעות רצון של משתמש מצדדים שלישיים, נותני שירותים, ספקים, וכל עניין הקשור במידע או שירות הניתנים למשתמש.
 2. על מנת להבין טוב יותר מהו טיב המידע אותו ההנהלה אוספת בסקרים והשאלונים הנזכרים לעיל, והדרך שבה ההנהלה משתמשת במידע זה, אנא עיינו במדיניות הפרטיות שלנו בקישור מתוך עמוד הבית של האתר.

הפסקת שימוש

 1. ההנהלה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה צעדים כלשהם.

שיפוי

 1. אתה מסכים לשפות ולפצות את ההנהלה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

סמכות שיפוט

 1. תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי ההנהלה הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב.
 2. תניית שיפוט זו גוברת על כל הסכמה או חוזה, ככל שהייתה, אם בכתב, בעל פה או בכל דרך אחרת, בין הצדדים.
 3. חוזה זה כפוף אך ורק לדין הישראלי, מבלי להשפיע על סוגיות במשפט בינלאומי פרטי.
 4. על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.

יצירת קשר

 1. ההנהלה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג', אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.
 2. בפנייתך עלייך לפרט את טענותיך, לצרף הפנייה אל החומר הפוגע, לצרף כל מסמך אשר עשוי להעיד על זכויותיך ועל עצם הפגיעה בהן. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: info@easy2success.co.il.

צוות easy2success מאחל לכם גלישה מהנה ונעימה!

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Scroll to Top

הדרכה מוקלטת אקסקלוסיבית

למד כיצד עובדת השיטה הבדוקה שלנו להפיכת כמעט כל רעיון להכנסה חודשית יציבה
של 3000 – 5000 שקלים